Фолклорна вокална формация "Гергана"
 

ФОЛКЛОРНА ВОКАЛНА ФОРМАЦИЯ “ГЕРГАНА”

Кратка презентация на Формацията

            ФВФ “Гергана”, функционира към  читалище “Хр. Ботев” – Пазарджик от 2005 г. като  пряк наследник на хор „Гоце Делчев”, създаден преди това  към ВМРО – Пазарджик. Особеното в тази певческа формация е, че тя изпълнява песни предимно от Пиринската фолклорна област поради факта, че повечето от певиците в нея са от този регион на България или имат някаква потомствена връзка с него. Тази е и основната причина да изпълняват с особена любов своите македонски песни.

          Художествен ръководител на ФВФ „Гергана” е Ангел Ценов.  Негови  са обработките на изпълняваните от хора песни, а  с авторската си песен „Вено, Невено”, е носител на  Голямата награда на II международен фолклорен фестивал “Пауталия – 2008 г.” , гр. Кюстендил.

         ФВФ „Гергана” е носител на следните по-важни награди и отличия:

            - първо място на V национален фестивал “ Песни за войводите”- гр. Варна, 2005 г.

            - първо място на II международен фестивал “Македония фолк” гр. Благоевград, 2006 г.

            - диплом за отлично представяне на V национален събор за автентичен фолклор “От извора”, с. Труд, 2007 г.

            - диплом за отлично представяне на VIII национален фестивал за изворен фолклор “Костандово”, 2008 г.

            - специалната награда и диплом за отлично представяне на II международен фолклорен фестивал “Пауталия – 2008 г.” гр. Кюстендил.

            -диплом и плакет от III-я национален фолклорен фестивал  „Столетово пее – 2010”.

            През декември, 2012 г. ФВФ „Гергана” се представя с голям успех в гр. Виена, Австрия, на сцената на Българския театър, където изнася самостоятелен благотворителен концерт пред българската общност в града.

            На 23.06.2013 г. Формацията участва успешно и в Седмия международен фолклорен фестивал „С песните на сестри Бисерови” по личната покана на известните народни певици.

            ФВФ “Гергана” участва активно в концертния живот на гр. Пазарджик и региона извън него, където   се ползва със завидна популярност и винаги се посреща възторжено  от публиката при концертните си изяви.

В състава на ФВФ “Гергана”  участват певиците: Елена Николова, София Милева, Полина Янакова, Гергана Георгиева, Виолета Жекова, Величка Бойчева, Цветана Ваканова, Бойка Теофилова, Райна  Чешмеджиева, Стоянка Итева, Пенка Узунова, Тодорка Ендарова, Снежанка  Байдова и Вангелия Шаркова.

            Корепетитор на Формацията е  Стефан Стефанов.

 

            Хронология на изявите на ФВФ „Гергана”

2005г.  -  участие в Национален фестивал "Песни за войводите"-в гр. Варна

2006г    - участие във ІІ Международен фестивал "Македония фолк"-.

в  гр. Благоевград

2010 г. – участие в ІІІ Национален фолклорен фестивал "Столетово пее-2010" в с. Столетово, Карловско

16 юли 2010 г. - участие в благотворителен концерт в защита на Радио Пазарджик, който състоял се в парк " Остров Свобода", Пазарджик.
20.11.2010 г.- участие в концерт, посветен на 100 години от рождението на кларинетиста Георги Коев, организиран от читалището на с. Мало Конаре.
24.11.2010 г.- участие в представяне на книгата на Костадин Демирджиев "Изтръгнати от корена", състояло се в Регионалния исторически музей-Пазарджик.
13.12.2010 г. Коледен концерт на формацията с участие на народен хор от гр. Асеновград и клуб за народни танци "Елица"- Пазарджик.
28.04.2011 г.- участие в концерт в гр. Асеновград.
22.05.2011 г.- участие в празника на град Пазарджик.
22.05.2011 г.- участие във фестивал "Между три планини" в гр. Банско 08.12.2011 г.- Коледен концерт в зала "Маестро Г. Атанасов" съвместно с мъжка фолклорна група "Доспат" с худ. ръководител Младен Хаджиев от гр. Доспат.
21.05.2012 г.- участие в Празника на гр. Пазарджик.
24.05.2012 г.- участие в първи фолклорен събор на самодейните състави "Мокрище-2012".
06.12.-09.12.2012 г.- самостоятелен благотворителен концерт в Българския театър в гр. Виена, Австрия.
09.05.2013 г.- участие в концерт, посветен на 9 май- Дена на Европа, в гр. Пазарджик.

21.05.2013 г. - участие в концерт по повод Празника на Пазарджик в парк "Остров Свобода".
22-23.06.2013 г.- участие в Седмия международен фолклорен фестивал "С песните на сестри Бисерови" в с. Пирин, обл. Благоевград.

06.07.2013 г. – самостоятелен концерт в "Остров Свобода", гр. Пазарджик.

07.07.2013 г. – самостоятелен концерт на „Стадиона”, гр. Пазарджик
01.11.2013 г.- участие в концерт в с. Попинци, обл. Пазарджик, по повод Деня на народните будители.
18.11.2013 г.- участие в събрание-концерт  по повод 40-а годишнина от създаването на командването на Сухопътните войски и 120 г. от създаването на Тиловите войски,във Военен клуб, организиран от Общинската организация на СОСЗР  "Ген.майор Гурко Мархолев"-Пазарджик
14.01.2014 г.- участие в общински концерт, посветен на Освобождението на Пазарджик от турско робство.
16.06.2014 г.- самостоятелен концерт на сцената в парк "Остров Свобода" от 19.00 ч.
17.06.2014 г.- участие в тържествен концерт, посветен на 50 год. музикална дейност на Стефан Стефанов, корепетитор на формацията. Зала "Маестро Г. Атанасов"- 18.30 ч.
24.10.2014 г.- участие в тържество по повод 170 г. от създаване на дюлгерския занаят в гр. Брацигово.
22.12.2014 г.- участие в тържествен концерт по повод 140 години от основаването на НЧ "Васил Петлешков" в гр. Брацигово.
2015 г.- участие във фестивал в Белград, Сърбия.
25-28 септември 2015 г.- участие в Международен  фестивал "Пиерия 2015" в  Паралия-Катерини, Гърция.
18.11.2015 г.- Тържествен концерт от 18.30 ч. в зала "Маестро Г. Атанасов" по повод 10 години от създаване на формацията.
10.09.2016 г.- участие в Куртово Конаре Фест-2016.
21.11.2016 г.-участие в концерт, посветен на Деня на християнското семейство, съвместно с хор "Тракийска лира" в зала "Маестро Георги Атанасов".
7/9.07.2017 г.  - първа награда от Международен фолклорен конкурс "Пауталия 2017" в гр. Кюстендил.
05.05.2018 г. - участие в Празника на шарената сол в с. Бъта, общ. Панагюрище.
17.05.2018 г.- изнасяне на концерт при откриване на Фестивала на балканската скара "България мези" на сцената в парк "Остров Свобода".
07.06.-09.06.2018 г. - участие във фестивал в Гърция.
01.11.2018 г. - участие в общински празничен концерт по повод 1 ноември - Ден на народните будители.
21.04.2019 г. - изнасяне на концерт пред българската общност в гр. Истанбул, Турция, по покана на Българската екзархия в града.
06.05.2019 г. - изнасяне на празнична програма, като част от общинското честване на 6-ти май, на площада на града.
септември 2020 г. - диплом за отлично представяне на 18-я национален събор за автентичен фолклор "От извора" - с. Труд- 2020.
29.11.2020 г. - формацията е отличена и получи грамота за представянето си на 7-я виртуален музикален фестивал "Празник на кратуната", организиран от НЧ "Христо Ботев-1894 г." с. Гостилица.
26.02.2021 г. - грамота и плакет за участие в онлайн фестивала "Среди зиме на мегдана" Радилово 2021 г."

FOLKLORE VOCAL ENSEMBLE “GERGANA”

 

FVE “Gergana” functions as a part of the Community Center (chitalishte) “Hristo Botev” – Pazardjik, since 2005, as a direct successor of Gotse Delchev Choir, established earlier as a part of VMRO – Pazardjik. Specific for this vocal ensemble is that it performs songs primarily from the Pirin folklore region, because most of the singers in the ensemble are from this region of Bulgaria or they have some family relation with it. This is the main reason for the ensemble to perform the Macedonian songs with special care.

 

Angel Tsenov is the Music Director of FVE “Gergana”. He is the arranger of the songs performed by his choir, as his own song “Veno, Neveno” has won the Grand Prize at the 2nd International Folklore Festival “Pautalia, 2008” in Kyustendil.

 

FVE “Gergana” is a winner of the following more important prizes and distinctions:

   - First Place at the 5th National Festival “Pesni za voivodite” – Varna, 2005

   - First Place at the 2nd International Festival “Macedonian Folk” – Blagoevgrad, 2006

   - Diploma for excellent performance at the 5th National Festival for authentic folklore “Ot izvora” – Trud, 2007

   - Diploma for excellent performance at the 8th National Festival for authentic folklore “Kostandovo”, 2008

   - The Special Prize and Diploma for excellent performance at the 2nd International Folklore Festival “Pautalia, 2008” – Kyustendil

   - Diploma and plate at the 3rd National Folklore Festival “Stoletovo pee”, 2010

 

In December, 2012, FVE “Gergana” performed with great success in Vienna, Austria, on the stage of the Bulgarian Theater, where the ensemble performed a charity recital for the Bulgarian community in the city. On June 23, 2013, the ensemble participated successfully in the 7th International Folklore Festival “Sas pesnite na sestri Biserovi” after the personal invitation by the famous folk singers.

 

FVE “Gergana” actively participates in the concert life of Pazardjik and the surrounding area, where the ensemble has a remarkable popularity and has always been welcomed with great enthusiasm by the audience at all its appearances. Members of the FVE “Gergana” are the following singers: Elena Nikolova, Sofia Mileva, Polina Yanakova, Gergana Georgieva, Violeta Zhekova, Velichka Boicheva, Tsvetana Vakanova, Boika Teofilova, Raina Cheshmedjieva, Stoyanka Iteva, Penka Uzunova, Todorka Endarova, Snezhanka Baidova, and Vangelia Sharkova.

 

The accompanist of the ensemble is Stefan Stefanov.

 

Chronology of the participations of FVE Gergana”

 

   - 2005 - participation at the National festivalPesni za voivodite”- Varna.

   - 2006 - participation at the 2nd International festival “ Macedonia folk”- Blagoevgrad.

   - 2010 - participation at the 3rd National folklore festival “Stoletovo pee - 2010” in Stoletovo, Karlovsko.

   - July 16, 2010 – participation in a fund raising concert for Radio Pazardjik that took place in park “Ostrov Svoboda”, Pazardjik.

   - November the 20th, 2010- participation in a concert dedicated to 100th birth anniversary of the clarinetist Georgi Koev, organized by the chitalishte of Malo Konare.

   - November 24,2010- participation in presentation of the book “Iztragnati ot korena” by Kostadin Demirdjiev in the regional museum of history – Pazardjik.

   - December 13,2010- Christmas concert of the ensemble with the participation of the folk choir from Asenovgrad and the club for folk dances “Еlitsa” - Pazardjik

   - April 28, 2011- participation in a concert in Asenovgrad.  

   - May 22, 2011- participation in the festival of Pazardjik.

   - May 22, 2011- participation in the festival “Mejdu tri planini” in Bansko.

   - December 8, 2011- Christmas concert in the “Maestro G. Atanasov” Hall together with male folk group “Dospat” with Music Director Mladen Hadjiev from Dospat.

   - May 21, 2012- participation in the festival of Pazardjik.

   - May 24, 2012- participation in the 1st folk festival of the amateur choirs “Mokrishte - 2012”.

   - December 6 and 9, 2012- charity recital in the Bulgarian theatre in Vienna, Austria.

ФОТОГАЛЕРИЯ